Opname

Hier vindt u alle informatie die van belang is wanneer iemand met dementie (tijdelijk) wordt opgenomen. Het zijn onderwerpen als respijtzorg, diverse alternatieve woonvormen, crisisinterventie en opname.

Respijtzorg

Respijtzorg is een verzamelnaam voor voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een beroepskracht of een vrijwilliger. Zo krijgen zij even een adempauze, oftewel respijt van de zorg. De zorg kan tijdelijk worden overgenomen door thuiszorgorganisaties, vrijwilligers of mensen die thuis begeleiding bieden.

Verschillende organisaties die extra informatie kunnen geven of een vorm van respijtzorg aanbieden: HOOM, Groenhuysen, TWB, Respijtwijzer

 

Alternatieve woonvormen

Naast de reguliere vormen van opname is er ook een aantal varianten ontwikkeld, zoals in de vorm van kleinschalige woonvormen. In kleine woonvormen voor mensen met dementie wordt zorg geboden in een huiselijke en herkenbare omgeving. De bewoners vormen er met elkaar een huishouden en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. De verzorgende en begeleidende medewerkers zijn onderdeel van het huishouden. De ondersteuning en de zorg sluiten zo veel mogelijk aan bij de leefstijl en voorkeuren van de bewoners.

Kenmerken van dergelijke kleinschalige woonvormen:

  • Kleine groepen (6 tot 8) bewoners die zorg en ondersteuning krijgen van een vast team medewerkers;
  • De woonruimte is herkenbaar als een huis, er is bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer en iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer;
  • Er wordt een gewoon huishouden gevoerd, er kan bijvoorbeeld gekookt en afgewassen worden;
  • De bewoner heeft meer vrijheid in het inrichten van zijn dagelijkse leven.

Waar kunnen kleinschalige voorzieningen ondergebracht zijn?

  • Zelfstandige woonvoorzieningen: Dit zijn gewone woonhuizen in de wijk. De bewoners kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld wijkhuis of winkels in de buurt.
    Deze woningen kunnen van een particuliere organisatie of van een woningstichting zijn.
  • Verzorgingshuis: In sommige gevallen worden bepaalde gedeeltes van een verzorgingshuis ingericht als kleinschalige woonvorm.
  • Verpleeghuis: Hier kunnen bijvoorbeeld bepaalde afdelingen verkleind worden om een herkenbare en huiselijkere omgeving te creëren.

Er bestaan voor- en nadelen aan kleine woonvormen ten opzichte van de reguliere woonvormen, zoals verzorgingshuizen en verpleeghuizen. U kunt zich hierover laten informeren. Meestal hebben de instellingen een folder om een eerste indruk te geven. U kunt ook een aantal voorzieningen bezoeken om de sfeer te proeven. Zoek eventueel contact met familieleden van bewoners of leden van de cliëntenraad van de instelling die deze woonvormen bieden:

 

Crisisinterventie

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat er acuut een opname geregeld moet worden omdat het in de thuissituatie uit de hand loopt. Dat het zover komt, wil iedereen natuurlijk voorkomen, maar soms is het niet anders. Via uw huisarts, het ziekenhuis of anderen kunt u dan bij een van de onderstaande organisaties terecht. Zodra u opgenomen bent, wordt in overleg met u, uw familie en de arts gekeken wat er verder moet gebeuren. Crisisinterventie (opname) nood (logeren):

 

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis

Mensen met beginnende dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen in aanmerking komen om in een zorginstelling te gaan wonen. De medewerkers ondersteunen daar de cliënt bij het dagelijkse ritme van de dag en houden een oogje in het zeil. Bij het leveren van de zorg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele behoeften van de cliënt.

Mensen in een gevorderd stadium van dementie hebben bij veel zaken hulp nodig. Zij hebben intensieve verzorging en bescherming nodig. Dit kan geboden worden bij beschermd wonen. Beschermd wonen is een pakket waarbij de cliënt intensieve zorg, behandeling en begeleiding krijgt. Ook bij het leveren van deze zorg wordt rekening gehouden met de individuele behoeftes van de cliënt. Onderdeel van “beschermd wonen” is het kleinschalig wonen. Kleinschalig wonen, daar wordt over gesproken als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen wordt geprobeerd om het dagelijks leven zoals in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. Zo wordt er met de groep gekookt, worden samen de boodschappen gedaan en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats.

Onderstaande organisaties bieden in de regio de verzorgings- en/of verpleeghuizen aan. U kunt hier ook terecht mocht u hier meer informatie over willen. Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij uw ouderenorganisatie of Wmo-loket voor advies en informatie.