Casemanager Dementie

In de Landelijke Zorgstandaard Dementie (Alzheimer Nederland & Vilans, 2013) is de volgende definitie van casemanagement opgenomen: “Het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van ‘niet-pluis’ of de start van de diagnostische fase tot aan opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) of overlijden.”

Deze definitie wordt ook in de regio van het Dementienetwerk West-Brabant gehanteerd. De taken en verantwoordelijkheden van de casemanager dementie zijn in hoofdlijnen:

  1. Het coördineren van hulpverlening;
  2. Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan cliënten en mantelzorgers;
  3. Het optimaliseren van de kwaliteit van zorg rondom cliënten met dementie.

De taken van de casemanager dementie in de niet-pluis-fase zijn:

  1. De casemanager meldt de aanmelding van de cliënt bij de huisarts.
  2. De casemanager inventariseert de situatie en de wensen van de cliënt en mantelzorger tijdens één of twee huisbezoeken.
  3. De casemanager overlegt met de cliënt en mantelzorger over de aanpak van de begeleiding naar diagnosestelling.
  4. De huisarts meldt de cliënt aan voor diagnostisch onderzoek naar dementie en vermeldt daarbij welke casemanager betrokken is bij deze cliënt.
  5. Indien de cliënt en mantelzorger dat wensen, gaat de casemanager mee naar het diagnosegesprek. Anders wordt de casemanager door degene die het diagnostisch onderzoek uitvoert, op de hoogte gebracht van de uitkomst van het diagnosegesprek.
  6. Wordt de diagnose dementie gesteld, dan vervolgt de casemanager de begeleiding.
  7. Wordt er geen diagnose dementie gesteld, dan overlegt de casemanager met de huisarts of verdere begeleiding nodig is of wordt de cliënt weer overgedragen aan de huisarts, zo nodig met een advies over begeleidingsmogelijkheden door andere zorg- of hulpverleners.

Wilt u een casemanager dementie aanvragen of een gesprek hiermee? Hieronder vindt u de organisaties terug die binnen onze regio hier vorm aan geven: